Het Corona-virus: overzicht van maatregelen en informatie voor bedrijven

De berichten over het Coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op. We merken dat veel bedrijven behoefte hebben aan informatie. In dit bericht vatten we informatie samen die de verschillende instanties en organisaties hebben. Daarmee willen we ondernemers helpen aan een overzichtelijk lijstje met informatie, namen en nummers.

We behandelen de volgende vragen:

 1. Wat zijn de actuele maatregelen om verspreiding te voorkomen?
 2. Welke regelingen zijn er op dit moment om bedrijven te ondersteunen?
 3. Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?
 4. Waar vind ik informatieposters voor in mijn bedrijf?
 5. Waar vind ik nog meer informatie?
 6. Met wie kan ik bellen in de regio?
 7. Welke impact heeft het coronavirus op de economische ontwikkeling?

1. Wat zijn de actuele maatregelen om verspreiding te voorkomen?

Op donderdag 12 maart heeft de Rijksoverheid verschillende maatregelen genomen. Op zondag 15 maart hebben minister Slob en Bruins een persconferentie gehouden om extra maatregelen aan te kondigen om het virus in te dammen. De bestaande maatregelen blijven van kracht en worden tot en met 6 april verlengd. Daarnaast zijn er extra maatregelen van kracht geworden:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Alle scholen, kinderopvangcentra, cafés, restaurants en sportclubs in Nederland moeten dicht.
 • Medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang werken wel door, ze vangen onder meer kinderen op van ouders in cruciale beroepen. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, verzoekt het kabinet om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang.  

De maatregelen die 12 maart voor heel Nederland zijn afgekondigd, gelden ook voor Noord-Brabant. Als er voor Noord-Brabant nog meer maatregelen worden genomen, dan wordt daarover extra gecommuniceerd door de Veiligheidsregio’s in Noord-Brabant en de Rijksoverheid.

2. Welke regelingen zijn er op dit moment om bedrijven te ondersteunen?

Het kabinet heeft op dinsdag 17 maart besloten om een nieuw pakket aan economische maatregelen aan te bieden om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten. De maatregelen zijn aan de ene kant bedoeld als steunmaatregel, bijvoorbeeld door de loonkosten te verlagen. Aan de andere kant zijn er maatregelen die de liquiditeit van bedrijven verbeteren. Het gaat om in totaal een pakket van acht maatregelen: 

 1. De werktijdverkorting wordt vervangen door een nieuwe regeling, om de aanvragen sneller af te kunnen handelen. Voor een periode van drie maanden kan een ondernemer een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.  
 2. ZZP’ers kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde en versoepelde procedure (in 4 weken i.p.v. 13 weken), aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. 
 3. Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen.  
 4. Bepaalde ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Kijk voor de voorwaarden van deze regeling op de site van RvO
 5. Microkredietenverstrekker Qredits biedt op bestaande leningen uitstel van aflossing aan voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. 
 6. Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). 
 7. Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. 
 8. Getroffen sectoren, zoals de horeca en reisbranche, gaan gecompenseerd worden voor omzetverlies. Deze compensatie moet nog worden uitgewerkt. Tijdens de persconferentie werd gesproken over een eenmalige uitkering van €4.000,-. 

In totaal zal een bedrag van 10 tot 20 miljard euro ter beschikking gesteld worden aan ondernemers. Kijk voor een uitgebreide uitleg over deze maatregelen op de website van de Rijksoverheid

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld. Hierover volgt nader bericht vanuit het ministerie. ZZP’ers kunnen voor aanvullende inkomensondersteuning binnenkort terecht bij hun gemeente. Ook hierover volgt nader bericht vanuit het ministerie. 

Gelijktijdig heeft De Nederlandsche Bank de buffereis voor banken verlaagd. Hierdoor krijgen banken meer ruimte om krediet te verlenen. Samen met de garantiefaciliteiten moet dit tot een positieve impuls kunnen leiden.   

Deze maatregelen komen boven op de bestaande maatregelen die al van kracht zijn: 

Bijstandverlening ZZP’ers

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen hier starten: ondernemersplein.kvk.nl

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven – en met name het mkb – kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Met de Borgstelling MKB-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd. Per 16 maart kan deze verruimde borgstelling worden aangevraagd. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Informatie over de Borgstelling MKB-kredieten is hier te vinden. 

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 

De GO-regeling is voor (middel)grote ondernemingen. U moet substantiële activiteiten in Nederland hebben en bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. Een onderneming kan met de GO-regeling minimaal €1,5 miljoen en maximaal €50 miljoen lenen. Dit kan met een lening en/of een bankgarantiefaciliteit. Het garantiepercentage is 50%. Het garantiebedrag is maximaal €25 miljoen. Ook de bouwrealisatie in de projectontwikkeling valt onder de GO-regeling. Dit kan alleen via gespecialiseerde banken met zeer ruime ervaring in financiering op het gebied van projectontwikkeling. 

Bijzonder uitstel van betaling belastingen 

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen. 

3. Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?

Het kabinet heeft bekend gemaakt voortdurend te kijken of nieuwe maatregelen nodig zijn. Op verzoek van de Veiligheidsregio’s wordt in Noord-Brabant geïnventariseerd of aanvullende regelingen voor bedrijven nodig zijn. Ondernemers in onze regio die daar vragen over hebben of suggesties willen doen, kunnen deze bespreken en doorgeven aan onze (regionale) organisaties. De telefoonnummers van deze mensen staan onderaan dit bericht. Zij zullen zorgen dat de meldingen terecht komen bij de betrokken wethouders en gedeputeerden en de voorzitters van de Veiligheidsregio.

4. Waar vind ik informatieposters voor in mijn bedrijf?

De Rijksoverheid heeft posters klaarstaan die bedrijven kunnen gebruiken om personeel te wijzen op maatregelen en hygiëne-voorschriften. Deze zijn hier te downloaden. 

5. Waar vind ik nog meer informatie?

6. Kan ik met iemand bellen in de regio?

We merken dat veel ondernemers elkaar helpen en informeren. Dat is laagdrempelig en heel waardevol. Ondernemers kunnen ook bellen met vertegenwoordigers in de regio voor advies, doorgeleiding naar de juiste organisatie of suggesties. Hieronder zijn de nummers te vinden:

OnderwerpNaam organisatieContactpersoonTelefoonnummer
Subsidies en financieringsmogelijkhedenRijksdienst voor Ondernemend NederlandMarcel Vos06-11529361
Werktijdverkorting en WWUWVRobert Lexis06-46634375
Regionale KapitaalverstrekkingBOM Brabant VenturesGert-Jan Vaessen06-15249860
Algemeen advies Brainport-regioBrainport DevelopmentPiet van der Wielen
Jelle Schunselaar
Mariëlle Sleumer
06-29000067
06-15905482
06-51010393
Algemeen advies Brabant-ZeelandVNO/NCW Brabant ZeelandMarjolein van de Berkmortel013-2050003
Algemeen advies KempenKempisch Ondernemers PlatformHans van den Dungen06-12922298
Algemeen advies De PeelInnovatiehuis de PeelPeter de Witte06-51453093

7. Welke impact heeft het coronavirus op de economische ontwikkeling?

Belangenorganisaties uit Noord-Brabant zoals brancheverenigingen, arbeidsmarktregio’s, ontwikkelingsmaatschappijen en UWV gaan de impact van het coronavirus op de economische ontwikkeling in Noord-Brabant in kaart brengen. Centraal in de analyse staat het monitoren van de gevolgen die bedrijven in de provincie Noord-Brabant ondervinden van het coronavirus. Op basis van de analyse wordt bepaald welke extra maatregelen voor het bedrijfsleven getroffen moeten worden. Bij Brainport Development halen ze die informatie het liefst direct bij de ondernemer op. Laat daarom weten waar de overheid het bedrijfsleven mee kan helpen door te mailen naar business@brainportdevelopment.nl.